Syrian delegation to return to Geneva talks on Sunday – state media